Algemene voorwaarden

 

1. Tot stand koming van de overeenkomst
1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.2. Kim Defence Drawings doet een aanbod aan u op basis van uw specifieke verzoek, of op andere wijzen als de kunstenares dat als zodanig aangeeft. Algemene aanbiedingen die gedaan worden, worden niet als aanbod beschouwd.
1.3. U kunt het aanbod aanvaarden door tijdig de betaling te verrichten. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand. Alle bestellingen vallen onder de AV.

1.4. Betaling vindt vooraf plaats. Na uw betaling zal Kim Defence Drawings beginnen aan het proces van uw kunstwerk
1.5. Kim Defence Drawings zal u daarna op de hoogte houden van het proces.


2. Uitvoeren van de overeenkomst en levering

2.1. Kim Defence Drawings zal na het tot stand komen van de overeenkomst beginnen met de uitvoering, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2.2. Zodra het werk is afgerond, zal Kim Defence Drawings u een foto sturen. U mag deze dan voorzien van feedback. Feedback moet altijd schriftelijk worden ingediend, en eventueel telefonisch worden toegelicht.
2.3. goedkeuring vind plaats door een bevestiging, het ophalen van de bestelling of akkoord gaan voor verzending betekend ook als goedkeuring.
2.4. Bestellingen worden afgeleverd via de gewone post (regulieren verzending of aangetekende verzending), indien gewenst kunnen ze ook worden opgehaald.


3. Geen herroepingsrecht

Omdat de kunstwerken op maat worden gemaakt volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn gepersonaliseerd, hebben klanten geen herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.


4. Conformiteit en klachten

4.1. De producten die Kim Defence Drawings levert, beschikken over de kwaliteit en prestaties die u naar alle redelijkheid kunt verwachten. Wij wijzen erop dat de kwaliteit van de kunstwerken afhankelijk is van de kwaliteit van de digitale afbeeldingen die u opstuurt. Er kunnen geen claims worden geaccepteerd op basis van meningen of afwijkende details van de originele foto
4.2. Kim Defence Drawings is niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat niet aan uw wensen voldoet als u het kunstwerk al in eigen bezit heeft. Zoals genoemd in de AV
4.3. Kim Defence Drawings is niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de klant of door normale slijtage.


5. Gebruiksregels

5.1. U gebruikt uw eigen naam en contactgegevens en u houdt uw gegevens strikt vertrouwelijk.
5.2. U garandeert dat de foto‘s die zijn opgestuurd geen inbreuk maken op rechten van derden. Rechten van derden omvatten, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en rechten op bedrijfsgeheimen. Rechten van derden omvatten tevens, zonder beperking, privacy-rechten en portretrechten.
5.3. U garandeert tevens dat de foto‘s die zijn opgestuurd, geen inbreuk maken op strafrechtwetgeving, wettelijke bepalingen van dwingendrechtelijke aard, de openbare orde, de goede zeden of wat overeenkomstig ongeschreven recht wordt beschouwd als betamelijk gedrag.
5.4. U garandeert dat Kim Defence Drawings, door het verwerken van uw bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst, geen inbreuk maken op enige rechten van derden of regels zoals hierboven genoemd.
5.5. U garandeert dat de bestellingen die u plaatst, bedoeld zijn voor privé- en niet-commercieel gebruik.
5.6. U garandeert dat de foto‘s die zijn opgestuurd, geen virussen, malware, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke software of andere inhoud bevatten die diensten kunnen compromitteren. U garandeert dat u de diensten van Kim Defence Drawings niet zult hacken, spammen of op enige wijze zult gebruiken die de integriteit of uitvoering van onze diensten beïnvloedt of onderbreekt. U garandeert tevens dat u geen (persoons-) gegevens van Kim Defence Drawings zult verzamelen of verwerken.
5.8. Kim Defence Drawings heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, uw foto‘s te verwijderen, Kim Defence is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg hiervan.


6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen en octrooirechten op en met betrekking tot onze websites, applicaties, foto-editor en diensten, inclusief de bijbehorende know-how, zijn het eigendom van Kim Defence Drawings. Het copyright op alle getoonde werken berust bij de desbetreffende kunstenaar. De afbeeldingen van de werken mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming


7. Privacy

7.1. Kim Defence Drawings zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).


8. Aansprakelijkheid

8.1. Kim Defence Drawings aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen of een onrechtmatige daad onzerzijds. Dat betekent dat we niet aansprakelijk zijn voor, onder meer, indirecte of gevolgschade zoals in de vorm van verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of schadeclaims van derden. Evenmin is Kim Defence Drawings niet aansprakelijk als een kunstwerk naderhand na ontvangst toch niet aan de wensen voldoet.


Kim Defence Drawings
Defensie & politie tekeningen, logo ontwerp 
E-mailen
Info
Instagram